Statut


UDRUŽENJE OPTIČARA I OPTOMETRiSTA SRBIJE  UOOS

Osnovano 03.02.2006

 

STATUT

 

Na osnovu Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Sl. GlasnikRS br. 24/82)
Udruženje optičara i optometrista na osnivačkoj skupštini održanoj u Bačkoj Palanci, dana
11.12. 2005 god. usvojilo je

 

 

S T A T U T

UDRUŽENJA  OPTIČARA I OPTOMETRISTA SRBIJE

 

I  OPŠTE ODREDBE


ČLAN  1

Udruženje optičara i optometrista Srbije  (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljno ,
neprofitabilno, vanstranačko udruženje osnovano sa ciljem da radi na razvoju i unapredjenju
optičarstva. Udruženje će sarađivati sa Saveznim zavodom , optičarskim školama, kao i svim
ostalim organizacijama i društvima u zemlji i inostranstvu koje su zainteresovane i kompetentne
za problematiku kojom se bavi Udruženje a o čemu odlučuje Skupština Udruženja .

ČLAN  2

Udruženje može biti član sličnih organizacija ili asocijacija koje se bave optičarskom
problematikom.

 

ČLAN  3

Pun naziv Udruženja glasi: Udruzenje optičara i optometrista Srbije.
Udruženje je pravno lice, pred trećim licem predstavlja ga i zastupa lice ovlašćeno od strane
Izvršnog odbora.

 

ČLAN  4

Sedište Udruženja je u  Bačkoj Palanci ul.Majora Tepića 13 i Uduženje će
delovati na teritoriji Srbije i Crne Gore .

 

ČLAN  5

Udruženje ima svoj pečat i amblem (znak).
Tekst pečata glasi:Udruzenje optičara i optometrista
Amblem:čikica sa naočarima i ukrštenim cilindrima.
Pečat je okruglog oblika , veličine 30mm,ispisan ćiriličnim pismom.

 

ČLAN  6

Svoj cilj Udruženje ostvaruje kroz besplatna predavanja, izložbe,publikacije,posete sajmovima,uključivanje optičarskih škola u program Udruženja i aktivnoj podršci  i učešćem
u aktivnostima koje se tiču optičarske struke.

          
ČLAN  7

Rad Udruženja je javan.Sve aktivnosti u Udruženju se obavljaju dobrovoljno i javno.O odlukama Izvršnog odbora kao i svim informacijama o radu Udruženja će članovi istog biti obavešteni u roku od 30 dana na redovnim ili vanrednim skupštinama ili putem sredstava javnog informisanja.

 

 

II  ČLANSTVO

ČLAN  8

Punopravni član Udruženja može da postane svaki optičar kao i svaki drugi građanin zainteresovan  za optičarstvo  kao zanat.
Zahtev sa kraćom biografijom se podnosi Izvršnom odboru a odluku o prijemu donose članovi Skupštine na prvoj narednoj sednici tajnim glasanjem.

 

ČLAN  9

Punopravni članovi Udruženja mogu da postanu optičari i zainteresovani građani sa teritorije cele Srbije i Crne Gore kao i inostranstva ukoliko bi to podiglo ugled Udruženja ili činilo njegov rad efikasnijim o čemu odlučuju svi članovi Udruženja.

ČLAN  10

Počasni član može da postane optičar ili bilo koje lice iz naše zemlje ili inostranstva koje je svojim radom i ugledom pomoglo Udruženju ili dalo doprinos razvoju optičarske struke uopšte.

ČLAN  11

Svi punopravni članovi glasaju kod donošenja odluka.

ČLAN  12

Sve odluke Izvršnog odbora i Skupštine se donose tajnim glasanjem ukoliko se drugačije ne odluči.

 

ČLAN  13

Punopravni član ima pravo da:

 1. predlaže donošenje odluka i učestvuje u njihovom ostvarivanju
 2. da bira i bude biran u sve organe Udruženja
 3. da uživa sva prava i povlastice koje Udruženje pruža svojim članovima

 

ČLAN  14

Dužnost članova Udruženja je da:

 1. poštuju odredbe ovog statuta
 2. čuvaju ugled Udruženja
 3. redovno plaćaju članarinu (samo punopravni)
 4. izvršavaju zadatke i odluke Udruženja
 5. ostvaruju ciljeve i zadatke predviđene ovim statutom.

 

ČLAN  15

Članstvo prestaje :
-   istupanjem
-   neplaćanjem članarine
-   isključivanjem iz člansta Uduženja odlukom I .O  u slučajevima kršenja zakonskih i moralnih normi.

Odlukom I. O. Svaki član Udruženja može biti opozvan sa funkcije pre isteka mandata na koji je izabran. Opoziv sa funkcije ne znači i isključenje iz Udruženja.
Isključeni ili opozvani može podneti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 8 (osam) dana od dana uručenja odluke.
Skupština je u obavezi da na svom prvom narednom sastanku razmotri žalbu i donese konačno rešenje.

ČLAN  16

Svaki član može da istupi iz Udruženja ili da podnese ostavku na funkciju uz obrazloženje. Konačnu odluku donosi Skupština na svom prvom zasedanju.U slučaju podnošenja ostavke lice iz prethodnog stava obavlja svoju funkciju sve do izbora novog člana organa Udruženja.

 

III ORGANI DRUŠTVA 

ČLAN  17

SKUPŠTINA

 1. Predsednik
 2. Podpredsednik
 3. Sekretar
 4. Izvršni odbor
 5. Nadzorni odbor

 

Svi organi Udruženja , odnosno njihovi članovi biraju se na 2 (dve) godine sa mogućnošću ponovnog izbora u još jednom mandatu(ukoliko je uzastopno) na Skupštini društva.

ČLAN  18

Skupština je najviši organ  Udruženja.Čine je svi članovi.Održava se najmanje jednom godišnje a po potrebi i češće.Skupštinu zakazuje Izvršni odbor pisanim putem najmanje
15( petnaest) dana pre održavanja. Skupština se može održati ako prisustvuje više od polovine punopravnih članova Udruženja.
Odluke su punovažne ako za njih glasa većina prisutnih članova.
Glasanje je tajno ako se drugačije ne odluči.
Skupštinom rukovodi radno predstavništvo.
Vanredna skupština se saziva u slučaju vanrednih okolnosti na zahtev najmanje trećine članova Udruženja i raspravlja samo o pitanjima iznetim u zahtevu. Njeno zakazivanje vrši se pismenim putem najmanje 5 (pet) dana unapred.
Rad Skupštine je javan. O radu se vodi zapisnik koji potpisuju predsedavajući i zapisničar
a overavaju dva za to birana člana.

 

ČLAN  19

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova zakazuje se nova za 15 ( dana) i tada se utvrđuje da je dovoljan kvorum za odlučivanje 25% plus jedan član.

 

ČLAN  20

Skupština donosi Statut, izmene i dopune Statuta, utvrđuje politiku i smernice razvoja Udruženja,razmatra izveštaje Predsednika , Izvršnog odbora i drugih organa Udruženja i odlučuje o njima.Na predlog izvršnog odbora Skupština bira:

 1. Predsednika
 2. Podpredsednika
 3. Sekretara
 4. Članove izvršnog i nadzornog odbora

Za donosenje odluka je potrebno vise od 50%glasova od ukupnog broja članova prisutnih na Skupštini.

 

ČLAN  21

Skupština

 1. usvaja završni račun za prethodnu godinu i donosi program i finansijski plan za narednu godinu
 2. daje razrešnicu nakon odlučivanja o žalbi Predsedniku, Potpredsedniku , Sekretaru i

članovima Udruženja Izvršnog i Nadzornog odbora

 1. bira predstavnike i njhove zamenike za organe drugih organizacija
 2. odlučuje o načinu korišćenja imovine Udruženja
 3. donosi predloge i odluke o visini članarine,odlikovanjima,pohvalama i drugim priznanjima
 4. raspravlja i odlučuje i o drugim poslovima ako smatra da su značajni za unapređenje rada Udruženja.

ČLAN  22

 

U izuzetnim slučajevima hitne odluke može doneti Izvršni odbor s tim da se o tome na prvom sazivu obaveste članovi Skupštine.

 

ČLAN  23

 

Predsednik Udruženja:- izvršava odluke i zaključke Skupštine
- predstavlja i zastupa Udruženje prema trećim licima,
- usklađuje rad Udruženja
- stara se o sprovođenju Statuta i odluka Skupštine i Izvršnog odbora
- vrši i druge poslove koji unapređuju rad Udruženja
-  u slučaju odsutnosti ili prezauzetosti zamenjuje ga potpredsednik ili
preuzima deo njegovih obaveza Sekretar
Sekretar : -obavlja sve tehničke i administrativne poslove u dogovoru sa predsednikom i potpredsednikom Udruženja
-obavlja korespodenciju, priprema ekskurzije, razna predavanja i sve što je potrebno za efikasan rad Udruženja.
Mandat predsednika , potpredsednika i sekretara Udruženja, traje 2 (dve ) godine sa mogućnošću ponovnog izbora u još jedan uzastopan mandat.

 

 

IZVRŠNI ODBOR


ČLAN  24

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine koji u razdoblju između njena dva saziva obavlja sledeće poslove:

 1. sprovodi odluke i smernice Skupštine
 2. saziva Skupštinu i za nju priprema izveštaje
 3. priprema predlog finansijskog plana i završnog računa
 4. razvija saradnju  sa drugim optičarskim udruženjima i srodnim organizacijama i pojedincima
 5. donosi po potrebi poslovnik i pravilnik odbora komisija i druga akta od interesa za rad Udruženja
 6. rešava i druga pitanja od interesa za rad Udruženja u skladu sa odlukama Skupštine
 7. donosi odluke o prijemu novih članova kao i o isključenju ili razrešenju sa funkcije pre isteka mandata
 8. odlučuje o svim pitanjima koja Statutom ili nekim drugim opštim aktom nisu stavljena u isključivu nadležnost Skupštine.

 

ČLAN  25

Izvršni odbor broji 7 (sedam) članova i njihov mandat traje 2 (dve) godine sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan uzastopni mandat.Predsednik Udruženja vrši funkciju predsednika Izvršnog odbora.

ČLAN  26

Izvršni odbor odlučuje na sednici na kojoj je prisutno najmanje 4(četiri) člana i to većinom glasova.

ČLAN  27

Predsednik Udruženja i Izvršni odbor  mogu inicirati ,zahtevati i sazivati vanredne Skupštine Udruženja na način predviđen ovim Statutom. Vanredna Skupština može biti sazvana i na predlog 1/3 (jedne trećine) članova Udruženja.

 

NADZORNI ODBOR 

ČLAN  28

Nadzorni odbor imenuje Skupština .On se sastoji iz 3 (tri) člana koji između sebe na prvoj sednici biraju predsednika , zamenika predsednika i sekretara.
Odbor vrši nadzor nad sprovođenjemodluka i smernica Skupštine nad radom Izvršnog odbora i komisija i u tom cilju

 1. vrši najmanje jedanput u šest meseci kontrolu materijalnog finansijskog poslovanja
 2. stara se da ne bude protivpravnog prisvajanja imovine Udruženja
 3. pregleda periodične obračune i završni račun.

Nadzorni odbor o svojim nalazima obaveštava Izvršni odbor i podnosi izveštaj Skupštini Udruženja.

 

MATERIJALNO FINANSIJSKO POSLOVANJE

ČLAN  29

Materijalno – finansijska sredstva Udruženja su : novčana sredstva koja se mogu koristiti isključivo za potrebe Udruženja.

ČLAN  30

Udruženje će ostvarivati prihode od članarine i donacije.

ČLAN  31

Materijalno – finansijsko poslovanje obavljaće se saglasno propisima  o materijalno- finansijskom poslovanju za ovu vrstu Udruženja.

ČLAN  32

Svaki član Udruženja volonterski obavlja svoju funkciju.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

ČLAN  33

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine.

ČLAN 34

U slučaju prestanka rada Udruženja, Izvršni odbor će o tome pismeno izvestiti nadležni organ kod koga je Udruženje registrovano radi brisanja iz evidencije.
U slučaju prestanka rada Udruženja, preostala imovina će se preneti u vlasništvo udruženja sa sličnim ciljevima.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN  35

Izmene i dopune Statuta može vršiti Skupština Udruženja na predlog najmanje  ¼ (jedne četvrtine) članstva.
Izmene Statuta vrši Skupština nadpolovičnom većinom. Tumačenja odredaba Statuta daje Skupština Udruženja.

ČLAN  36

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objavljivanja a primenjivaće se od dana upisa u registar.

 

    
Predsednik :                        
Zora Šarac