ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОМЕТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА МАЛО У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОДАВНИЦАМА

Захтев за добијање дозволе за промет медицинских средстава на мало мора да садржи назначену класу и категорију медицинских средства којима се обавља промет. Захтев (са приложеном документацијом) подноси се Министарству здравља – Сектору за лекове и медицинска средства – на писарници у ул. Немањина 22-26 , Београд. Обавезно назначити контакт особу и број телефона. Уз захтев се прилаже:
1. Извод из регистра привредних субјеката од Агенције за привредне регистре за правно лице које подноси захтев, не старији од 15 дана од дана подношења захтева.
2. Доказ о правном основу коришћења простора за специјализовану продавницу  -уговор о закупу или доказ о власништву или други одговарајући доказ - оверен у суду.
3. Доказ да је специјализована продавница  у објекту који је намењен за пословни простор.
4. Скица специјализоване продавнице оверена од стране овлашћеног пројектанта и табела са уписаним површинама и наменом делова простора.
5. Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, са овером не старијом од 6 месеци, за лице одговорно за промет на мало одговарајуће струке.
6. Доказ о радном искуству од најмање 3 године у струци за лице одговорно за промет на мало –  фотокопија радне књижице.
7. Доказ о заснивању радног односа у специјализованој продавници за лице одговорно за промет на мало– фотокопија уговора о раду
8. Оверна фотокопија, са овером не старијом од 6 месеци, образаца од фонда за ПИО за лице одговорно за промет на мало.
9. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе од 24.410,00 динара на рач. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: уплата републичке административне таксе, прималац: буџет Републике Србије.

            Специјализована продавница је дужна да истакне знак специјализоване продавнице у складу са чл. 9. Правилника о условима за обављање промета медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама („Сл. гл. РС“ бр. 27/2008).