4. Очна помагала

Члан 83.

Очна помагала јесу:

1. наочаре рам и стакла за корекцију;

2. телескопске наочаре (наочаре са специјалним системом сочива);

3. лупа (стакло за повећање);

4. контактна сочива;

5. очне протезе;

6. тифлотехничка помагала.

Члан 84.

Осигурано лице има право на наочаре са стаклима (минералним), за корекцију оштрине

вида на даљину и близину и то:

1. осигурано лице од седам до 18 година живота, без обзира на диоптрију;

2. осигурано лице старије од 18 година живота, ако на оба ока има диоптрију већу од

±2,0 Д.

Осигурано лице има право на наочаре са пластичним стаклима за корекцију оштрине

вида на даљину и близину и то:

1. осигурано лице до навршених седам година живота, без обзира на диоптрију

наједном или оба ока;

2. осигурано лице старијe од седам година живота, има право на наочаре са пластичним

стаклима ако на једном или оба ока има диоптрију већу од ±5,0 Д.

Осигурано лице има право на наочаре са лентикуларним стаклима са диоптријом већом

од ±8,0 Д, на основу мишљења лекара специјалисте офталмологије из здравствене установе

која обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу.

Осигурано лице има право на призма – фолију за наочаре, после операције разрокости,

уколико се и даље јавља дупли вид.

Члан 85.

Наочаре за корекцију вида из члана 84. ст. 1. и 2. овог правилника, прописује изабрани

лекар на основу мишљења лекара специјалисте офталмологије.

Наочаре из члана 84. става 3. овог правилника, прописује изабрани лекар.

Призму -фолију за наочаре из члана 84. става 4. овог правилника, прописује изабрани

лекар на основу отпусне листе о извршеној хируршкој интервенцији и мишљења лекара

специјалисте офталмологије.

Оверу образаца из ст. 1. до 3. овог члана, врши матична филијала.

Члан 86.

Рокови трајања наочара, према старосној доби осигураних лица, подељени су у две

групе и то:

I група – осигурана лица до 18 година живота – 24 месеца

II група – осигурана лица преко 18 година живота– 60 месеци.

19

Члан 87.

Нова минерална или пластична стакла у диоптријама, одобравају __________се осигураном лицу,

пре истека одређеног рока трајања, ако се разлика, у сферној или у цилиндричној корекцији,

измени за 1,0 Д.

Члан 88.

Слабовидо осигурано лице, има право на телескопске наочаре (наочаре са специјалним

системом сочива) или лупу (стакло за повећање).

Изабрани лекар прописује помагало из става 1. овог члана, на основу мишљења лекара

специјалисте офталмологије из здравствене установе која обавља здравствену делатност на

терцијарном нивоу да ће осигурано лице ношењем телескопских наочара или коришћењем

лупе постићи задовољавајућу оштрину вида која ће му омогућити школовање или обављање

послова занимања по основу кога је здравствено осигуран.

Оверу обрасца из става 2. овог члана, врши матична филијала уз оцену лекарске

комисије о оправданости прописивања телескопских наочара или лупе.

Члан 89.

Осигурано лице има право на мека или терапеутска контактна сочива.

Осигурано лице старије од 16 година живота има право на тврда или гаспермеабилна

контактна сочива, уколико није остварило право на мека контактна сочива.

Члан 90.

Контактна сочива прописује изабрани лекар на основу мишљења лекара специјалисте

офталмологије, а оверу обрасца врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о

оправданости прописивања.

Члан 91.

За мека контактна сочива, зависно од старосне доби осигураног лица, утврђен рок

трајања и то:

-за осигурана лица до три године живота -шест месеци

-за осигурана лица од три до 16 година живота – 12 месеци

-за осигурана лица старија од 16 година живота – 18 месеци.

Члан 92.

Осигурано лице коме недостаје део или цела очна јабучица, има право на очну протезу.

Очне протезе израђује се од акрилата или стакла у стандардном облику и величини и

може бити пуна или љуспаста.

Ако стандардни облик и величина очне протезе, не одговара облику и величини

коњуктивалне врећице, израђује се очна протеза по мери.

Члан 93.

Изузетно, осигурано лице, у фази припреме очне дупље за стављање сталне очне

протезе, после хируршке интервенције (енуклеација __________очне јабучице), има право на привремену

прву протезу за формирање очне дупље.

20

Члан 94.

Очне протезе прописује изабрани лекар на основу мишљења лекара специјалисте

офталмологије из здравствене установе која обавља здравствену делатност